CREDIO Sopimusehdot

Sopimusehdot

Tervetuloa käyttämään Crediota!

Yleistä
Credio on Crestadel Oy:n (y-tunnus 0950031-9) tarjoama laskutuspalvelu, joka tarjoaa sinulle mahdollisuuden käyttää Crestadel Oy:n viihdepalveluita siten, että käyttämäsi palvelut laskutetaan jälkikäteen. Rekisteröitymällä Credion käyttäjäksi hyväksyt, että sinut rekisteröidään Credion asiakasrekisteriin ja sinusta tulee Credion asiakas ("Asiakas") sekä sen, että asiakassuhteeseesi Credion kanssa sovelletaan näitä sopimusehtoja ("Ehdot"). Tämän sopimuksen osapuolet ovat  ja Asiakas.

Rekisteröitymisen edellytykset
Asiakkaaksi Credioon saa rekisteröityä vain 18 vuotta täyttänyt täysivaltainen henkilö, jolla on kelpoisuus tehdä oikeustoimia ja ostaa kulutushyödykkeitä siinä mittakaavassa, kun Asiakas aikoo Crediota käyttää Credio-laskulla hankittavien palvelujen ostamiseen. Credio-laskutukseen liittymällä Asiakas vahvistaa, että hän täyttää rekisteröitymisen edellytykset ja että hänelle voidaan myydä aikuisviihde- ja muita palveluita, joiden ikäraja on 18. Crediolla on oikeus varmentaa Asiakkaan tiedot Väestökeskuksen henkilörekisteristä tai Suomen Asiakastieto Oy:ltä, sekä tarkistaa Asiakkaan luottotiedot. Crediolla on oikeus evätä rekisteröityminen, jollei se voi varmentaa Asiakkaan tietoja, jos Asiakkaan luotto- tai muissa tiedoissa on merkintä tai merkintöjä, tai muusta erittäin painavaksi katsomastaan syystä. Pois lukien lain nimenomaisesta vaatimat tilanteet, Credio ei ole velvollinen ilmoittamaan rekisteröinnin hylkäämisen syytä. Mikäli Asiakas epäilee kykyään vastata Credio-laskutukseen liittyvistä velvoitteista tai kelpoisuuttaan tehdä tämä sopimus, tulee Asiakkaan pidättäytyä sopimuksen tekemisestä.

Asiakkaan rekisteritiedot
Asiakas luovuttaa Crediolle rekisteröitymisen yhteydessä ja asiakastilin hallintaansa liittyen itseensä liittyviä yhteys- ja muita tietoja. Asiakas vakuuttaa ja vastaa siitä, että tällaiset tiedot ovat oikeat, paikkansa pitävätja riittävät asiakassuhteen ylläpitoon. Rekisteröityneen Asiakkaan antamat tiedot tallennetaan Credion asiakasrekisteriin, jonka rekisteriselosteeseen ja tietosuojaan Asiakas voi tutustua osoitteessa www.credio.fi. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi Credion asiakaspalveluun, mikäli Asiakkaan yhteystiedot muuttuvat. Tällaisia muutoksia ovat ainakin nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron muutokset, sekä muutokset jotka koskevat Asiakkaan puhelinliittymän omistajaa ja haltijaa. Nimenmuutoksen osalta tulee ilmoitukseen liittää asiaa koskeva todistus.

Tunnisteet ja väärinkäytökset
Asiakkaalle myönnetään rekisteröitymisen yhteydessä henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana (tai asiakasnumero ja pinkoodi), joita Asiakas ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla on velvollisuus huolellisesti säilyttää ja suojata palvelun käytön mahdollistavat tunnistetiedot, laitteet ja tunnukset siten, ettei kukaan ulkopuolinen pääse käyttämään Asiakkaan asiakastiliä, eikä Asiakas saa luovuttaa palvelun käytön mahdollistavia tunnistetietoja, laitteita ja tunnuksia kolmannelle. Asiakas hyväksyy, että Credio-tilin käyttään liittyy huolellisuusvelvoite, eikä Asiakas voi vedota sellaiseen väärinkäyttöön, joka perustuu Asiakkaan törkeään huolimattomuuteen tai tuottamukseen. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Crediolle välittömästi, mikäli on aihetta epäillä että Asiakkaan henkilö-, yhteys- tai muihin tietoihin kohdistuu väärinkäyttö tai sellaisen epäily. Asiakas on vastuussa tunnistetietojen, laitteiden ja henkilökohtaisten tunnuksien väärinkäytöstä syntyneistä veloituksista ja kustannuksista siihen asti, kunnes Asiakas on ilmoittanut Crediolle tällaisen tunnistetietojen, laitteiden tai henkilökohtaisten tunnuksien katoamisesta tai väärinkäyttömahdollisuudesta.

Käytettävät palvelut
Credio ei vastaa laskutuksella ostettavien palvelujen sisällöstä tai ostettavien palvelujen laatupoikkeamista. Mikäli Asiakas havaitsee Credio-laskulla ostettavassa palvelussa virheen, tulee Asiakkaan reklamoida palvelun tarjoajan asiakaspalveluun.

Laskurajat
Merkintä luottotiedoissa voi olla peruste sille, ettei Asiakkaalle myönnetä asiakastiliä, tai että tällaiselle tilille asetetaan käyttöraja. Crediolla on aina harkintaansa perustuva oikeus rajata tai nostaa Asiakkaan asiakastiliin liittyvää luottosaldoa, mikäli Credio katsoo sen tarpeelliseksi.  Asiakas voi itse myös pyytää Credion asiakaspalvelulta tällaisen rajoituksen tai noston lisäämistä asiakastiliinsä. Asiakkaan maksusuoritukset nostavat Asiakkaan käytössä olevan luottosaldon määrää, kun maksusuoritukset ovat kirjautuneet Credion järjestelmään.

Laskutus ja Maksuviivästykset
Credion laskutuskausi on neljätoista (14) vuorokautta. Asiakas on velvollinen tekemään mahdolliset huomautukset laskuja koskien ilman aiheetonta viivytystä virheen havaittuaan, kuitenkin viimeistään laskun eräpäivänä. Asiakas on velvollinen maksamaan Credion laskun viimeistään eräpäivänä, ja Asiakkaalla on aina oikeus koko laskusaldonsa ennenaikaiseen maksamiseen. Lasku lähetetään siihen osoitteeseen, jonka Asiakas on rekisteröityessään ilmoittanut ja Asiakas on vastuussa laskun maksamisesta ajallaan riippumatta siitä, mihin osoitteeseen on pyytänyt laskua lähetettäväksi. Mikäli Asiakas on käyttänyt Credio-laskulla laskutettavia palveluita, mutta ei vastaanota laskua siinä ajassa kun se olisi pitänyt näiden ehtojen mukaan toimittaa Asiakkaalle, on Asiakkaan otettava yhteys Credion asiakaspalveluun selvittääkseen asia. Mikäli Credion lähettämää laskua ei suoriteta ajoissa, on Credio oikeutettu harkintansa mukaan sulkemaan joko lopullisesti tai väliaikaisesti Asiakkaan asiakastilin uusien veloitusten osalta ilman erillistä etukäteistä varoitusta. Credio voi siirtää Asiakkaan maksamattomat laskut perintään, mikäli Asiakas ei suorita laskuaan. Asiakkaan tulee tiedostaa, että maksamattoman laskun perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista Asiakas vastaa perintälain mukaisesti.  Credio on oikeutettu sekä vapaaehtoisessa että oikeudellisessa perinnässä käyttämään haluamaansa kolmatta osapuolta edustajanaan.

Maksuehto
Maksuehto on 14 päivää netto.

Peruuttaminen
Credio-laskutussopimus on voimassa toistaiseksi. Laskustussopimus voidaan peruuttaa koska tahansa esittämällä tätä koskeva pyyntö Credion asiakaspalveluun. Sopimusta ei voida peruuttaa ja kerrytettyä laskusaldoa hyvittää niiltä osin, kun palvelu on jo toimitettu. Asiakas on vastuussa tällaiseen jo toimitettuun palveluun kohdistuvan laskun maksamisesta täysimääräisesti.

Asiakkaan tilin sulkeminen ja sopimuksen purkautuminen
Asiakkaan tili voidaan sulkea välittömin vaikutuksin:

* Asiakkaan omasta pyynnöstä; tai
* Jos Asiakas rikkoo näitä Ehtoja; tai
* Crediolla on syytä epäillä käyttäjän tiliä väärin käytettävän; tai
* Credio epäilee, että Asiakkaan tunnukset ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun.

Sulkemisen syystä riippumatta Credio laskuttaa Asiakkaalta kaikki vielä laskuttamattomat tai avoinna olevat ostot ja niihin liittyvät perintäkulut. Crediolla on oikeus ilman erityistäperustetta irtisanoa Asiakkaan sopimus päättymään viikon irtisanomisajalla lähettämällä asiaa  koskeva irtisanomisilmoitus.

Palvelun saatavuus ja tietoturva
Credio voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta poistaa laskutuspalvelun käytöstä väliaikaisesti tai kokonaan, tai muuttaa palvelun sisältöä. Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on, eikä Credio anna mitään takeita palvelun sisällöstä, saatavuudesta, tietoturvasta tai toimivuudesta. Credio pyrkii säilyttämään vastaanottamansa Asiakasta koskevat tiedot luottamuksellisina ja huolehtii niiden suojaamisesta asianmukaisin keinoin. Internetpalveluissa evästeitä käytetään palvelussa vain siinä määrin, kuin ne ovat välttämättömiä palvelun tekniseksi toteuttamiseksi. Credio ei kerää Asiakkaasta evästeiden avulla tietoja profilointitarkoituksessa. Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan ja vastaa palvelun käyttämiseksi valitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja käyttämiensä yhteyksien asianmukaisesta suojaamisesta ja salauksesta. Credio ei vastaa Asiakkaan valitsemien laitteiden ja ohjelmistojen tai Asiakkaan valitseman viestintäverkon tietoturvasta tai toimivuudesta. Asiakkaan tulee tiedostaa etenkin avoimien tietoverkkojen käyttöön liittyvät riskit. Asiakas vastaa Asiakkaan tuottamuksesta palveluun, palveluntarjoajan järjestelmiin tai näiden kautta kolmannelle aiheutuneista vioista, viruksista ja muista mahdollisista haitoista ja näihin liittyvistä vahingoista.

Muutokset Ehtoihin
Nämä Ehdot tulevat voimaan kun ne on julkaistu Credion sivuilla. Viimeisin käyttöehtojen muutos on toteutettu 1.10.2015. Palveluntarjoaja voi ilman ennakkoilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja, Palvelun toimintaa sekä sisältöä. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan kolmen (3) vuorokauden kuluessa siitä, kun Credio on ne julkaissut näillä sivuilla. Palveluntarjoajan on kuitenkin oikeus muuttaa käyttöehtoja siten, että muutetut käyttöehdot tulevat voimaan välittömästi, mikäli tällainen muutos perustuu lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen, johdannaismarkkinoiden, viranomaismääräysten tai julkishallinnon maksujen muutokseen, tai sellaiseen seikkaan, joka on Credion vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja johon Credion ei kohtuuden mukaan ole voitu katsotun varautuneen.

Ilmoitukset
Credion Asiakkaalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen.

Yhteystiedot
Näihin sopimusehtoihin liittyvät yhteydenotot, reklamaatiot sekä yhteystietojen muutokset tulee osoittaa osoitteeseen info@credio.fi.

Laskuihin liittyvät yhteydenotot tulee osoittaa asiakaspalvelu@crdel.com tai puhelimitse numeroon 044-799 2745 arkisin klo 9-15.

Elinkeinonharjoittajan toimipaikka:

PL 396
00121 HELSINKI

Puhelinasiakaspalvelu (väärinkäytösilmoitukset, asiakastietojen muutokset, markkinointisuostumukset- ja kiellot): 0600 391110 (hinta 1,5/min)

Muuta
Asiakkaalla on oikeus saattaa tästä asiakassuhteesta johtuvat riidat Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Näihin Ehtoihin ja Credio-palvelun käyttämiseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännöt. Palvelun aiheuttamat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli erimielisyydessä ei päästä sovintoon, palvelusta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

TYYTYVÄISET ASIAKKAAMME

Credion kautta palvelujen hinnat ovat tippuneet kuukausitasolla useita kymmeniä euroja. Suosittelelen lämpimästi! 

JOUNI, KOUVOLA

Asiakaspalvelun kautta olen saanut aina asiantuntevaa ja miellyttävää palvelua! 

LAILA, miKKELI

Ihmettelen itsekin miksi minulta meni niin pitkään ennenkuin siirryin käyttämään Credion palveluita. Olen todella tyytyväinen!

KALLE, OULU

Credion käyttäjänä saan aina palveluni edullisemmin. Suosittelen todellakin kaikille!

TAIJA, LIEKSA